Ugrás a tartalomra
Search

* Kérjük töltsön ki minden mezőt

Üzenet küldése
Search

Adatvédelmi tájékoztató

Az Irányelv célja

Az OncoTherm Kft. (továbbiakban: a Vállalkozás) a jelen Adatkezelési Politika közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek. 
Jelen dokumentumban meghatározásra kerül a gyűjtött adatok köre és az adatgyűjtés céljai, az adatok felhasználásának módja és az adatok ellenőrzésének lehetőségei. 

Az Adatkezelő megnevezése

Az OncoTherm Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében az OncoTherm Kft. adatkezelőnek minősül. 

A cég neve: OncoTherm Innovációs és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. 
Cégjegyzékszám: 13 09 125195
Adószám: 10228018-2-13
Telefonszám: +36 (23) 555 515
Képviselő neve: Dr. Szász Olivér
E-mail: info [kukac] oncotherm [pont] org
Weboldal: www.oncotherm.com

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szász Olivér

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, valamint partnervállalkozásainak (OncoTherm GmbH, Belgische Allee 9, 53842 Troisdorf, Németország; OncoTherm Ltd. LLC, 1942 Broadway Street, Suite 314C Boulder CO 80302, Egyesült Államok) munkatársai ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
 

A Politika hatálya

A politika kiterjed minden az OncoTherm Kft.-vel kapcsolatban álló természetes személyre, különösképpen:
•    az OncoTherm Kft. által munkaszerződéssel és megbízással alkalmazott munkatársakra, beleértve a múltbéli és jövőbeli munkavállalókat, valamint a kölcsönzött munkaerőt is,
•    az OncoTherm Kft.-hez álláspályázatot benyújtott jelentkezőkre,
•    az OncoTherm Kft.-vel kapcsolatban álló partnerek munkatársaira.

Fogalmak

4.1.    Természetes személy
Az a személy, aki önállóan jogképes, azaz jogok és kötelezettségek alanyává válhat [Ptk. 2013. évi V. tv. 2:1. § (1) bek.].

4.2.    Azonosítható természetes személy
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható [GDPR 4. cikk (1)].

4.3.    Adatkezelésben érintett
Az a természetes személy, akinek az adatait a vállalkozás kezeli. 

4.4.    Személyes adat
A személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ [GDPR 4. cikk (1)].

4.5.    Adatkezelés
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltozatatás, lekérdezés betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés [GDPR 4. cikk (2)].

4.6.    Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésre vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja [GDPR 4. cikk (7)].

4.7.    Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel [GDPR 4. cikk (8)].

4.8.    Adatbázis
A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető [GDPR 4. cikk (6)].

Az Adatkezelés jogalapja

Az OncoTherm Kft. kizárólag olyan adatokat kezel, melyek az alábbi jogalapok legalább egyikével rendelkeznek [GDPR 6. cikk]. 

5.1.    Az érintett hozzájárulása
A hozzájárulást a következő formában adhatja meg az érintett:
a)    írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozat formában;
b)    elektronikus úton – a vállalkozás weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet használatával, vagy ha erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat tétele vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. 
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni [GDPR alapelvek (32)].
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell [GDPR 7. cikk (3)].
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés befejezésének tényéről. 
Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelés céljától, arról az érintett a hozzájárulás megadása során vagy az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatást kap. 

5.2.     Szerződés teljesítése
Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépésnek megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b)].
A szerződés teljesítéséhez nem feltétlenül szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás nem szükséges, tekintve, hogy törvényi kötelességet teljesít az adatkezelő. 
Az OncoTherm Kft. a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítenek.
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

5.3.    Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges, azonban az adatkezelésről tájékoztatást kell, hogy kapjon.
Jogi kötelezettség teljesítésének minősül az OncoTherm Kft.-vel jogviszonyban állók (munkavállalók, megbízottak) társadalombiztosítással és bérszámfejtéssel kapcsolatos adatainak kezelése, valamint az OncoTherm Kft. által gyártott medikai készülékek minőségbiztosításával kapcsolatos adatok kezelése. 
Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges. 

5.4.    Az érintett létfontosságú érdekeinek védelme
Az adatkezelés jogalapját az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

5.5.    Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek [GDPR 6. cikk (1) f)]. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. 

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.
Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 
A kezelt személyes adatok köre: biztonsági kamera felvételek az OncoTherm Kft. épületének közös helyiségeiből, GPS adatok az OncoTherm Kft. gépjárműi esetében, az épületbe látogatók listája, munkavállalók azon adatai, melyeknek nem szerződés teljesítése és jogi kötelezettség a jogalapja – végzettségeket igazoló dokumentumok, név, elérhetőségek. 
Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, érdekvédelem, minőségbiztosítás, az OncoTherm Kft. által gyártott készülékek biztonságának biztosítása. 

Az adatkezelés célja és a gyűjtött adatok köre

Az OncoTherm Kft. az adatkezelés célját a fenti jogalapokra történő hivatkozással határozza meg.  
A hozzájárulás ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjedhet. 
Az adatok csak azon célokra használhatók, melyekről az érintett tájékoztatást kapott (ha az adatkezelés valamely fenti jogalapok alapján történik), vagy melyekre az érintett kifejezetten hozzájárulását adta (hozzájárulás esetén).
Az adatgyűjtés elsődleges célja a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. 
Az OncoTherm Kft. az alábbi adatokat kezeli: 

6.1.    Információk, melyeket Ön megoszt velünk
Az OncoTherm Kft-vel kacsolatos általános ügymenet (érdeklődés, árajánlatkérés rendelés, eladás, egyéb kapcsolattartás) során megosztott vállalati adatok: az Ön vállalati adatai, az Ön vállalati e-mail címe és telefonszáma, neve, és minden egyéb adat, melyet Ön megoszt velünk. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, általános ügymenet lebonyolítása céljából. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. 
Az OncoTherm Kft-vel kapcsolatos magáncélú általános érdeklődések: az Ön magán e-mail címe, és minden egyéb adat, melyet Ön megoszt velünk (neve, telefonszáma stb.). Ezen adatok archív rendszerbe kerülnek (levelezőrendszer). A levelezés során megadott adatokat az Adatkezelő nem használja fel semmilyen célra, azok nem kerülnek rögzítésre Adatbázisunkban, kivéve, ha Ön ezt kifejezetten kéri későbbi kapcsolattartás céljából. 
Tekintve, hogy az OncoTherm Kft. vállalatokat, nem pedig magánszemélyeket szolgál ki (B2B vállalkozás), alapesetben cégünk munkatársai azt feltételezik, hogy a megkeresés általános ügymenettel kapcsolatos, amennyiben erre vonatkozóan kifejezetten nincsen más utalás. Ennek megfelelően kollégáink vállalati adatként tekintenek az ilyen módon megszerzett adatokra. 
Az adatkezelés tényéről a kiküldött email-ekben történik a tájékoztatás a jelen politikára mutató link csatolásával. Személyes kapcsolatteremtés (pl. névjegykártya cseréje) esetén az adatkezelésről szóban történik a tájékoztatás. Az ilyen módon megszerzett adatokat kizárólag általános ügymenetre (pl. kapcsolattartás) használjuk, egyéb célból nem használjuk fel az adatokat (pl. hírlevél kiküldése, stb.).

6.2.    Archiválás
Cégünk olyan feladatokat lát el, amely feladatok későbbi hatása egy esetleges személyi sérülés is lehet. A nyomonkövetés jogos érdeke cégünknek annak érdekében, hogy a hibák és a felelősségek megállapíthatók legyenek egy esetleges személyi sérülés esetén. Emiatt archiválást végzünk. 
Az archiválás kiterjed minden dokumentumra, email-re, szerződésre és minden egyéb írásos adatra, amelyek a céggel kapcsolatosak. Az adatokat jogos érdekből tároljuk, felhasználásra kizárólag adatellenőrzés, adattisztítás és adatvesztés esetén kerül sor visszaállítás céljából, vagy abban az esetben, ha olyan esemény történik, amelyet ki kell vizsgálni és az adatok felhasználása elkerülhetetlen. 

6.3.    Információk, melyeket szolgáltatásaink használata során kapunk Öntől
Információk arról, hogy milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és hogyan veszi igénybe azokat. Ezen információk az alábbiak: 

Készülék használata során keletkezett adatok
A készülékhasználati adatok a vásárolt készülékeken, vagyis lokálisan tárolódnak. Ilyen adatok a hardware logok, vagyis a belépési-kilépési adatok, rendszerhibák, rendszeraktivitás, események dátuma és időpontja, hardware beállítások, kezelési parancsok és adatok, beleértve az Ön vállalkozásának alkalmazottja vagy más természetes személy által bevitt saját, illetve betegadatokat. Az adatkezelő ebben az esetben nem az OncoTherm Kft, hanem a készüléket megvásárló vállalat. Az OncoTherm Kft. csakis abban az esetben kezelheti a megvásárolt készüléken tárolt adatokat, ha arra Ön, mint a vásárló vállalat képviselője felhatalmazza az alábbiak szerint:
•    Az OncoTherm Kft. adatfeldolgozónak minősül abban az esetben, ha az Ön vállalkozása megbízza azzal, hogy OncoThermia készüléke teljes digitális rendszerét archiválja. Az archivált adatokat az OncoTherm Kft. kizárólag tárolás céljából kezeli, az adatkezelés célja szerződés teljesítése. 
•    Némely szolgáltatás során elkerülhetetlen, hogy bizonyos adatokat (pl. hardware logokat, melyek tartalmazhatják az anonimizált betegadatokat is) kérjünk a készülék használatáról, így felhívjuk szíves figyelmét, hogy válallatunk abban az esetben tud készülékkel kapcsolatosan bármilyen szolgáltatást nyújtani, ha az Ön vállalata felhatalmazza arra, hogy a szolgáltatás elvégzése céljából az OncoTherm Kft. adatfeldolgozó tevékenységet végezzen. Felhatalmazásnak minősül az is, ha az Ön vállalata szolgáltatást igényel tőlünk (pl. egy készülék szervizelését igényli). Ebben az esetben az OncoTherm Kft. adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés célja szolgáltatás végzése, az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.
•    Az OncoTherm Kft adatfeldolgozónak minősül abban az esetben is, ha az OncoTherm Kft. kérésére az Ön vállalata kezelési adatokat (anonimizált betegadatok, melyek a különböző klinikai statisztikák kiértékeléséhez szükségesek) szolgáltat az OncoTherm Kft. részére minőségbiztosítás és a releváns szabványoknak való megfelelés céljából. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogi kötelességének teljesítése. 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az OncoTherm Kft-nek, mint adatfeldolgozónak Ön adatokat szolgáltat, abban az esetben az Ön felelőssége az érintett betegek és alkalmazottak megfelelő tájékoztatása az adataik harmadik félnek feldolgozási célból történő átadásáról, és anonimizált adatainak publikálásáról (esettanulmányok és klinikai statisztikák).   
A készülékinformációkkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás a készülékvásárlás során történik papír alapon.

Weboldalunk böngészése során keletkezett adatok
Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, vállalatunk cookie-kat („sütiket”) használ. A cookie-k által egy honlap felismeri a viszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszi számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon és mely funkciókat használta. Ezen adatok nem alkalmasak arra, hogy az Ön személyét beazonosítsuk, kivéve akkor, ha Ön erre alkalmas adatokat ad meg. Az adatkezelés célja a honlapunk továbbfejlesztése, látogatottságának elemzése és reklámstratégia kialakítása. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Hozzájárulásáról honlapunkra történő első belépésekor nyilatkozhat.
A hozzájárulás bármikor visszavonható a cookie-k törlésével. 
Felhívjuk figyelmét arra, hogy jelen Politika nem terjednek ki azon weboldalakra, melyekre az OncoTherm Kft. weboldalán található link irányította át. 

Newsletter
Hírlevelünk csak abban az esetben kerül kiküldésre, ha Ön feliratkozik arra. Az adatkezelés célja: tájékoztatás az OncoTherm Kft-vel kapcsolatos hírekről. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul nyomtatvány aláírásával, a honlapunkon szereplő Newsletter űrlap kitöltésével, e-mail-ben elküldött kérelemmel vagy bármilyen más írásos módon.
A hozzájárulás bármikor visszavonható az OncoTherm Kft. elérhetőségeinek egyikén, vagy a kiküldött hírlevél alján a „Unsubscribe” feliratra kattintva.  

6.4.    Információk, melyek üres pozíciókra történő jelentkezéskor keletkeznek
Az OncoTherm Kft-nél megüresedett pozíciók betöltése céljából feladott hirdetésekre érkező jelentkezők pályázatait és az általuk megadott adatokat hozzájárulás hiányában a jelentkezéstől a pozíció betöltéséig őrízzük. A további adatkezelés hozzájárulás alapján történik. Az adatkezelés célja későbbi kapcsolatfelvétel megüresedett pozíciókkal kapcsolatban. Az adatkezelésről minden jelölt nyilatkozatot tölt ki, melyet adatbázisunkban visszavonásig kezelünk. Amennyiben nyomtatvány kitöltése nem lehetséges, a jelöltek email-ben is megadhatják a hozzájárulásukat az írásos adatkezelési tájékoztatás után. 

6.5.    Az OncoTherm Kft. munkavállalóira vonatkozó adatkezelési politika
Munkatársainkra vonatkozó adatkezelési intézkedéseinket külön adatkezelési tájékoztató és munkautasítás szabályozza. 
A vonatkozó politika kiterjed minden múltbéli, jelen és jövőbeni alkalmazottra, beleértve a megbízási szerződéssel alkalmazott személyek, tanácsadók és gyakornokok személyes adatainak tárolására, kezelésére, felhasználására és megőrzésére. 
Az adatkezelés jogalapjai: szerződés megkötését megelőző lépés megtétele, szerződés teljesítése, az adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelő jogi kötelességének teljesítése. 
A munkavállalókra vonatkozó adatkezelési tájékoztató az új munkavállaló első napján kerül bemutatásra. A tájékoztató tudomásul vételéről az új munkavállalók nyilatkozatot írnak alá. 

Az adatok továbbítása 

7.1.    Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.
A Vállalkozás deklarálja, hogy adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Vállalkozás felel.
A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. 
Az OncoTherm Kft. adatfeldolgozásra továbbít bizonyos adatokat. Az érintettek köre: munkavállalók, kölcsönzött munkaerő, megbízási jogviszonnyal rendelkezők, beszállítók képviselői és disztribútorok. 
Az adatfeldolgozás tényéről az érintettek minden esetben részletes tájékoztatást kapnak még az adatkezelés kezdete előtt. 

7.2.    Adatok továbbítása harmadik félnek
Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik félnek.

Az érintett személy adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

8.1.    Az érintett személy jogai
Az érintettnek joga van:
a.)    tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt;
b.)    arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen;
c.)    adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
d.)    az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
e.)    tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik;
f.)    a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez;
Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax:+36(1)391-1410,
www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu;
g.)    felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
h.)    az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
i.)    az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

8.2.    Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő alábbi információkról:
a.)    az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b.)    az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c.)    a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d.)    a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e.)    adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f.)    adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

Az említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a.)    a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b.)    az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c.)    a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d.)    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e.)    arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden az előbbiekben leírt releváns kiegészítő információról.

A jelen pontban meghatározottakat nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a)    az érintett már rendelkezik az információkkal;
b)    a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. 
Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c)    az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d)    a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

8.3.    Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 8.2. pontban leírt információkhoz hozzáférést kapjon.
 Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.4.    Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)    az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)    a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az előbbiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a)    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b)    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c)    a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d)    a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8.6.    A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.7.    Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a)    az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.8.    A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az említett jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.9.    Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu
A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. [GDPR 78. cikk (1)]
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. [GDPR 78. cikk (2)]
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

8.10.    Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

8.11.    Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a)    nemzetbiztonság;
b)    honvédelem;
c)    közbiztonság;
d)    bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e)    az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f)    a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g)    a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h)    az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i)    az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j)    polgári jogi követelések érvényesítése.

Az előbbiekben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a)    az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
a személyes adatok kategóriáira,
b)    a bevezetett korlátozások hatályára,
c)    a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
d)    az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
e)    az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
f)    az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
g)    az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

8.12.    Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az előbbiekben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az előbbiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a)    az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b)    az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a c) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet [GDPR 12. cikk (3)].
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Adatvédelmi incidens (Personal Data Breach) esetén alkalmazandó eljárás 

Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,  ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
A bejelentésben legalább:
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

Az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket a Vállalkozás eljárásai és munkautasításai rögzítik.
A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.